Lejebetingelser ved leje af sommerhuse hos Ehuse

LEJEBETINGELSER, Ehuse


1. Definitioner

Feriehus

Et feriehus er en ejendom, der ikke anvendes til helårsbeboelse, og som ejendommens ejer(e) lejer ud gennem Ehuse ApS (herefter ”Ehuse”).

Feriehusejer

Den fysiske eller juridiske person, der har adkomst over feriehuset, og som gennem en formidlingsaftale med Ehuse har givet Ehuse ret til at udleje feriehuset.

Feriehuslejer / lejer

Den juridiske eller fysiske person over 18 år, der gennem Ehuse lejer feriehuset af feriehusejer.

Aftalegrundlag

De dokumenter, som Ehuse og lejer (tilsammen benævnt ”Parterne”) har underskrevet i forbindelse med leje af feriehuset, samt nærværende lejebetingelser.

Lejeperioden

Den periode, hvor lejer har adgang til feriehuset, og som er fastsat i lejeaftalen.

Ankomstdagen

Den første dag i lejeperioden.

Afrejsedagen

Den sidste dag i lejeperioden.

Feriehusets oplysninger

De oplysninger, som fremgår under det konkrete feriehus på Ehuses hjemmeside.

Dage

Kalenderdage, inkl. søn- og helligdage.

2. Parternes status

Ehuse stiller feriehuset til rådighed på vegne af feriehusejer til en lejer.
Ehuse stiller feriehuset til rådighed for feriehusejers regning og risiko.

3. Lejeperiode

Ved lejemålets begyndelse sker på den dag, der fremgår af aftalegrundlaget. I aftalegrundlaget kan lejer finde oplysninger om fakta om feriehuset, nøgleudlevering, og hvornår på ankomstdagen lejer kan forvente at feriehuset kan benyttes.

Nøgleudlevering skal ske mod forevisning af gyldigt billedlegitimation.

Lejemålet skal forlades senest kl. 10.00 på afrejsedagen.

4. Feriehuset

Feriehusets anvendelse

Feriehuset må i lejeperioden anvendes til ferieformål. Såfremt Ehuse får mistanke om, at feriehuset ikke anvendes til ferieformål, er Ehuse berettiget til at skaffe sig adgang til feriehuset.

Såfremt mistanken kan bekræftes, betragtes dette som misligholdelse af aftalegrundlaget. Der henvises til pkt. 15.

Gæster

Lejer er berettiget til at invitere gæster i feriehuset. Feriehuset må dog ikke bebos af flere personer, end det fremgår under feriehusets oplysninger. Såfremt feriehuset bebos af flere end det tilladte, betragtes dette som misligholdelse af aftalegrundlaget. Der henvises til pkt. 15.

Husdyr

Husdyr er alene tilladt, såfremt det fremgår under feriehusets oplysninger.

Internet

Lejer kan lægge til grund, at der er wifi i feriehuset, medmindre andet fremgår under feriehusets oplysninger.

Ehuse indestår ikke for dækning eller kvalitet af det i feriehuset installerede wifi.

Rygning

Rygninger alene tilladt, såfremt det fremgår under feriehusets oplysninger.

Swimmingpools mv.

Lejer er forpligtet til at følge den til enhver tid oplyste vejledning om sikkerhed og anvendelse af swimmingpools og lignende i feriehuset.

Ehuse påtager sig intet ansvar for swimmingpoolens funktion eller sikkerhed. Lejer er bekendt med og accepterer at anvendelse af swimmingpools og lignende sker på eget ansvar.

5. Priser

De oplyste priser prisen for leje af et feriehus i 1 (én) uge og er angivet i danske kroner (DKK) og inklusive moms.

I priserne er indeholdt skatter.

Lejen indeholder ikke forbrug, medmindre andet er særskilt angivet. Dette afregnes særskilt efter lejeperiodens udløb.

Bestilling tidligere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse

Lejer kan dele betalingen op i rater således, at første rate forfalder ved bestilling, mens anden rate forfalder senest 30 dage inden lejeperiodens begyndelse.

Bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens begyndelse

Den samlede leje forfalder ved bestilling.

6. Annullering og ændring af reservation

Lejer er berettiget til at annullere en reservation på følgende betingelser

Annullering tidligere end 40 dage før lejeperiodens begyndelse

Lejer refunderes den samlede pris for feriehuset i lejeperioden, fratrukket 25 % i administrationsgebyr.

Annullering senere end 40 dage før lejeperiodens begyndelse

Lejer er ikke berettiget til refusion af den samlede pris for feriehuset i lejeperioden.

Ændring

Såfremt lejer ønsker at ændre en reservation, er lejer berettiget hertil mod et administrationsgebyr på kr. 750,00.

Såfremt der er tale om en ændring, der medfører forkortelse af lejeperioden på minimum 7 dage, er lejer berettiget til refusion af den ændrede periode på de vilkår, som hvis lejer havde annulleret pågældende periode, jf. overfor.

Såfremt der er tale om en ændring, der medfører forkortelse af lejeperioden på mindre end 7 dage, er lejer ikke berettiget til refusion.

7. Forbrug

Såfremt forbruget ikke er inkluderet i prisen for feriehuset, betales forbruget ved nøgleaflevering.

Ved nøgleafhentning udleveres en forbrugsseddel til registrering af forbrug. På denne seddel er lejer pligtig til at aflæse målerstanden ved lejeperiodens ved lejemålets slutning og Ehuse har aflæst dette ved klargøringen, hvor der samtidigt er skruet lidt op for varmen.

For så vidt angår el-biler, er lejer alene berettiget til at oplade disse ved feriehuset, såfremt der er installeret godkendt oplader hertil.

8. Depositum

Ehuse opkræver ikke lejer for et depositum.

Såfremt der påføres skader i huset, er Ehuse eller feriehusejer berettiget til at kræve erstatning af lejer efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

Der henvises til pkt. 10.

9. Mangler og reklamation

Ehuse overdrager feriehuset til lejer ved lejeperiodens begyndelse uden mangler. Såfremt der mod forventning måtte være mangler ved feriehuset eller ved feriehusets indbo, skal lejer hurtigst muligt og senest 48 timer efter lejeperiodens begyndelse rette telefonisk henvendelse til Ehuse.

Lejer er forpligtet til at begrænse manglen mest muligt under lejeperioden. Måtte Ehuse anmode om at udbedre manglen under lejeperioden, er lejer forpligtet til at medvirke til, at dette kan ske.

Såfremt sagen ikke er løst tilfredsstillende under lejeperioden, skal lejer senest 14 dage rette skriftlig henvendelse til Ehuse på post@ehuse.dk, hvori de nærmere forhold vedrørende klagen beskrives.

10. Skader under lejeperioden

Lejer er forpligtet til at behandle feriehuset og dets indbo forsvarligt under lejeperioden.
Lejer er ansvarlig overfor feriehusejer for de skader, som lejer, lejers husstand eller lejers gæster forvolder på feriehuset eller dets indbo under lejeperioden.

Lejer er ansvarlig for skader og dette dækker Ehuse ikke. Lejer har pligt til at anmelde skader til Ehuse senest på afrejsedagen.

Såfremt Ehuse i forbindelse med slutrengøring eller på anden måde bliver bekendt med skader, som ikke er oplyst af lejer, og som ikke er anmeldt som mangler, jf. pkt. 9, vil Ehuse rette et erstatningskrav mod lejer og samtidigt opkræve et administrationsgebyr på kr. 1.500.

11. Forsikring

Lejer er bekendt med og accepterer, at Ehuse ikke kan drages til ansvar for personskade, som måtte opstå i lejeperioden.

Ehuse har ikke tegnet forsikring, som dækker person- eller tingsskade for lejer.

12. Lejers klageadgang

Ehuse er som feriehusformidler underlagt
Ankenævnet for Feriehusudlejning
Amagertorv, 9, 2
1160 København K
+45 2036 2244
info@ankenaevnferiehus.dk

Lejer kan indbringe enhver tvist, der måtte opstå med Ehuse for ovenstående ankenævn, såfremt der ikke kan findes en mindelig løsning.

13. Slutrengøring

Ved lejeperiodens slutning, selvom slutrengøring er bestilt, skal lejer aflevere feriehuset ryddet, opvaskemaskine tømt, rensning af grill mv.

Såfremt lejer ikke har foretaget dette, er Ehuse også i dette tilfælde berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 350.

14. Ophævelse

Såfremt lejer misligholder aftalegrundlaget, skal Ehuse være berettiget til at ophæve aftalen med lejer med den konsekvens, at lejer øjeblikkeligt skal forlade feriehuset. Lejer vil i så fald ikke have ret til nogen form for refusion af de resterende dage i lejeperioden.

Ehuse vil modsat være berettiget til at gøre et eventuelt erstatningskrav gældende mod lejer efter dansk rets erstatningsretlige regler.

15. Lovvalg og værneting

Alle tvister mellem Ehuse og lejer afgøres efter dansk ret med indbringelse for retten i den retskreds for feriehuset er beliggende.

16. Ehuse rettigheder

Ehuse forbeholder sig i følgende tilfælde ret til enten at tilbagebetale det erlagte lejebeløb eller at finde erstatningslejemål:
Kontraktbrud fra ejeren af den lejede feriebolig i forhold til Ehuse.

Ekspeditionsfejl

Trykfejl

17. Force majeure og usædvanlige begivenheder

I tilfælde af at feriehuset på grund af omstændigheder, der ikke med rimelighed kunne forudsiges af Ehuse ved denne aftales indgåelse (force majeure), herunder men ikke begrænset til krig, strejke, naturkatastrofer, pandemi, epidemi, forurening eller offentligretlige restriktioner, ikke uden væsentlige omkostninger eller vanskeligheder kan stilles til rådighed, har Ehuse på egne og ejers vegne ret til at opsige lejeaftalen med øjeblikkelig virkning.

I tilfælde af, at Ehuse på grund af force majeure opsiger lejeaftalen, har lejer ikke krav på erstatning og Ehuse er berettiget til af lejer at få dækket samtlige afholdte omkostninger, fx ekspeditionsgebyr, samt eventuelle omkostninger, som opstår i forbindelse med lejemålets ophør.

18. Persondata

Ehuse behandler en række personoplysninger om lejeren. Mere information herom findes i Ehuses persondata- og cookiepolitik


Intet depositum - Forbrug betales ved afrejse

Dit forbrug skal afregnes på vores kontor ved hjemrejsen. Du får et aflæsningsskema udleveret når du henter nøglen og her har vi anført starttallene.

Vi sætter varme på huset og denne service er gratis og derfra betaler du forbruget, med mindre vi får besked på andet.

Hos os betaler man ikke depositum.


Afbestilling af dit lejede sommerhus

Skulle der opstå uforudsete begivenheder har du altid mulighed for at opsige din lejeaftale. Ehuse opkræver dog et afbestillingsbeløb, som afhænger af opsigelsestidspunktet.   

Opsigelse af lejeaftaler:

  • Indtil 70 dage før ankomst: Ehuse opkræver 20 % af det samlede lejebeløb, min. DKK 500,-
  • 69 til 35 dage før ankomst: Ehuse opkræver 33 % af det samlede lejebeløb, min. DKK 500,-
  • 34 til 14 dage før ankomst: Ehuse opkræver 75 % af det samlede lejebeløb, min. DKK 500,-
  • Fra 13 dage før ankomst: Ehuse opkræver 90 % af det samlede lejebeløb, min. DKK 500,-
  • På ankomstdagen 100% af det samlede beløb.

Afbestilling af din feriebolig kan ske pr. mail til post@ehuse.dk. Oplys venligst ordrenummer og afbestillingsgrund – se afbestillingsbeløbene ovenfor.


Overdragelse af lejeaftale på sommerhuset eller ferielejligheden til anden lejer

Som lejer er det tilladt - mod et ekspeditionsgebyr på DKK 500 - at overdrage lejeaftalen til en anden lejer.

Hvis du ønsker den løsning, skal Ehuse modtage skriftlig besked på e-mail fra begge involverede parter og vi ændrer herefter lejekontrakten.